Aanmelden en vergoeding

Wachtlijst
Ik hanteer geen wachtlijst, wanneer er plek is in de praktijk, zie ik u binnen twee weken voor een oriënterend gesprek. Anders denk ik met u mee voor een alternatieve behandelaar.

Aanmeldprocedure
Aanmelden kan telefonisch: 06-44339478 en via de mail praktijk@harmsenbeek.nl

Oriënterend gesprek: Als u zich aanmeldt bij de praktijk, bied ik eerst een oriënterend gesprek aan. In dit contact onderzoeken de cliënt en ik of de hulpvraag aansluit bij mijn hulpaanbod en of aanmelding bij mij het meest passend is. Zo niet dan zoek ik met de cliënt naar een meer geschikte doorverwijzing.

Intake: Daarna volgt een intake waarbij uitgebreider geïnventariseerd wordt wat de klachten zijn en hoe die samenhangen met ervaringen in de levensloop en vroeger aangeleerde patronen. Op grond daarvan wordt besloten tot een diagnose en wat dit betekent voor de indicatie (welke therapievorm het beste aansluit). Er wordt een behandelplan opgesteld, waarbij afgesproken wordt wat de doelen op korte en langere termijn zijn, hoe we er aan gaan werken en hoe lang het ongeveer zal duren.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw therapie is een verwijzing nodig van uw huisarts voor de SGGZ.

Per 1 januari 2022 is het financieringsmodel van de GGZ veranderd. Voor een uitgebreide beschrijving van het nieuwe prestatiemodel, klik hier.

Vergoeding
Ik heb gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.

Contractvrij werken wat betekent dat voor uw kosten?

In beginsel volledig vergoed
Psychotherapie wordt in beginsel vergoed vanuit uw zorgverzekering (basispakket). Dat betekent dat de gesprekken die u bij mij krijgt vergoed worden, indien u een verwijzing van de huisarts hebt. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt.

Geen contracten met zorgverzekeraars
Vanaf 2017 sluit ik geen contracten meer met verzekeraars. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening. Het belangrijkste probleem is dat ik, als ik wel contracten teken, gedwongen kan worden nieuwe cliënten van die zorgverzekeraar te weigeren, omdat het ‘omzetplafond’ dat de zorgverzekeraar voor mij heeft bepaald is bereikt.

Kosten
Uw kosten kunnen bestaan uit enerzijds het eigen risico en anderzijds het ‘restitutietarief tekort’.

‘Restitutietarief tekort’
Omdat ik zonder contracten werk, is de kans aanwezig dat u niet de volledige rekening vergoed krijgt. Dat is omdat in uw polis kan staan dat uw zorgverzekeraar slechts een deel van de nota hoeft te vergoeden als men naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.

Kort gezegd zijn er drie mogelijkheden.

1) Naturapolis
De zorgverzekeraar vergoedt slechts 60 tot 75 procent van de rekening. De rest is voor eigen rekening.

2) Restitutiepolis met een te laag maximumbedrag
Er zijn restitutiepolissen waarbij de maximum vergoeding lager ligt dan het NZa-tarief. Dit zijn in feite “onechte” restitutiepolissen. Het bedrag dat vergoed wordt staat als het goed is in je polis vermeld.

3) “Echte” restitutiepolis (tot NZa-tarief)
Een restitutiepolis met dekking tot 100% van het NZa-tarief. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de restitutiepolissen van ONVZ en PNOzorg.

Zie de website http://contractvrijepsycholoog.nl/.

Onverzekerd product
Sommige diagnoses worden niet door zorgverzekeraars vergoed. Voorbeelden daarvan zijn rouwproblematiek, relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Als dit aan de orde is, wordt dit in de intake met u besproken. U dient dan zelf de rekening te betalen.

Private financiering
Betaalt u liever zelf de behandeling, dan is dat mogelijk. U heeft dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Betaling vindt dan plaats conform de betalingsvoorwaarden zoals opgesteld door de LVVP.
De betalingsvoorwaarden zijn ook in de praktijk aanwezig.
Tarieven: 100 euro individuele sessie

Afmelden
Mocht u een keer niet op de afgesproken tijd kunnen komen, laat dit dan liefst zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uur van tevoren, weten. Indien binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, kan deze sessie in rekening worden gebracht à raison van 50 euro. Deze factuur dient u zelf te betalen en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.