Klachten- en geschillenregeling

Klachtencommissie
Alle psychotherapeuten, die bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) als gewoon lid staan ingeschreven, zijn opgenomen in het BIG-register. Deze van overheidswege ingestelde wettelijke registratie biedt titelbescherming en vormt daarmee de basis voor het kwaliteitsbeleid dat de NVP met en voor haar leden bewaakt en uitvoert. Doel van de klachtenregeling is om het ongenoegen van cliënten zo snel mogelijk weg te nemen, soortgelijke onvrede of klachten in de toekomst te voorkomen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening. Psychotherapeuten die bij de NVP zijn aangesloten, onderstrepen daarmee dat zij werken volgens de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de psychotherapie en volgens alle betreffende wet- en regelgeving. Ook laten zij zich in hun professionele handelen consequent leiden door de Beroepscode voor psychotherapeuten die de NVP heeft opgesteld en geldt voor alle psychotherapeuten

Klachtenregeling
De NVP biedt een laagdrempelige klachtmogelijkheid. Op dit moment wordt de huidige klachtenregeling herzien en aangepast aan de aankomende nieuwe wetgeving (WKKGz). Volgens deze wet hebben alle zorgaanbieders de verplichting aangesloten te zijn bij een klachtenregeling en daarbij een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Vrijgevestigde NVP-leden die zich bij deze klachtenregeling willen aansluiten, dienen hun cliënten, mondeling en liefst ook schriftelijk via een praktijkfolder of de website, te informeren over de mogelijkheden om op laagdrempelige wijze een klacht in te dienen. Hiermee voldoen onze leden automatisch aan de toekomstige wettelijke eis.

De klachtenregeling is alleen van toepassing op gedragingen die als vrijgevestigd psychotherapeut zijn verricht. Werkzaamheden verricht in instellingsverband vallen niet onder de regeling. Deze instellingen dienen zelf in een regeling van klachten te voorzien en hebben in het algemeen een eigen klachtencommissie.

Klachtencommissie
De NVP is bezig om haar bestaande klachtencommissie om te vormen tot een nieuwe klachtencommissie in samenwerking de NVGzP (Nederlandse vereniging Gezondsheidszorgpsychologen en klinisch (neuro) psychologen). De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die klachten onderzoekt en daar een uitspraak over doet. De commissie bestaat uit een voorzitter, een lid namens de beroepsgroep en een lid benoemd op voordracht van een patiëntenorganisatie. Klachten bij de klachtencommissie kunnen worden ingediend via de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris
Vanaf 1 september 2015 is Piet de Boer de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de NVP. Hij vervult deze functie al enkele jaren voor de NVGzP. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen, mits het betreffrende NVP-lid aan de cliënt kenbaar heeft gemaakt aangesloten te zijn bij de klachtenregeling van de NVP. Piet de Boer is tijdens kantooruren bereikbaar via 06-81941801. Mailen kan via klachten@psychotherapie.nl en post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, Kijfgracht 21, 2312 RX Leiden.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Psychotherapeuten en anderen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie – maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar. Indien gewenst kan ervoor worden gekozen de klacht in te dienen bij het regionaal tuchtcollege. Een tuchtcollege bestaat uit juristen en lid-beroepsgenoten. De lid-beroepsgenoten worden op voordracht van de NVP benoemd.
Lees hier meer informatie

Vragen?
Voor vragen over wetgeving, de Beroepscode voor Psychotherapeuten en klachtgerelateerde vragen kunnen leden en cliënten ook een beroep doen op Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker van de NVP. Zij is bereikbaar via 030 – 2510161.